Brezplačna dostava za vsa naročila

Razpis za imenovanje direktorja zavoda

Svet Zavoda za založniško in kulturno dejavnost Litera izdaja na podlagi 20. in 21 člena Statuta Zavoda za založniško in kulturni dejavnost Litera naslednji

 

                                   RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA ZAVODA

01. Izdajatelj razpisa: Zavod za založniško in kulturno dejavnost Litera, Gosposvetska c. 83, SI-2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Zavod Litera)

02. Predmet razpisa: Kandidatura za direktorja zavoda z mandatno dobo petih (5) let.

03. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: Stalno prebivališče v RS; državljan RS; vsaj visokošolska izobrazba; vsaj 10 leta delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih s področja delovanja zavoda Litera; izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti v kulturnih institucijah oz. v izvajanju kulturnih projektov; aktivno znanje slovenskega jezika; izdelana vizija razvoja zavoda

04. Objava razpisa: Razpis se objavi na spletni strani http://www.zalozba-litera.org Datum objave 20. 4. 2022 Vsebina pisne kandidature: Pisna kandidatura obsega osebne podatke kandidata (ime, priimek, matična številka, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, drugi podatki); dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem. Pisna kandidatura se izpolni na za to predpisanem obrazcu. Nepopolne vloge bo svet zavoda zavrgel in jih vrnil pošiljateljem.

06. Rok za prijavo: Kandidati se lahko prijavijo na razpis v roku osem (8) dni od objave razpisa na spletni strani navedeni v 4. točki tega razpisa.

07. Naslov za pošiljanje kandidatur: Kandidati naj pošljejo prijavo s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Zavod Litera, Gosposvetska, SI-2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA«.

8. Obvestilo o izidu razpisa: Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po zaključku razpisa. 10. Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo med ponedeljkom in petkom od 09.00 do 12.00 ure na telefonsko številko: 041 398 916 ali po elektronski pošti: tajnistvo.litera@gmail.com