Brezplačna dostava za vsa naročila

Razpis za direktorja in glavnega urednika

7. 12. 2015 08:00:00 Maribor

Svet Zavoda za založniško in kulturno dejavnost Litera izdaja na podlagi 16., 17. in 19. člena Statuta Zavod za založniško in kulturni dejavnost Litera naslednji RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA IN GLAVNEGA UREDNIKA ZAVODA 01. Izdajatelj razpisa: Zavod za založniško in kulturno dejavnost Litera, Miklošičeva ul. 4, SI-2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Zavod Litera) 02. Predmet razpisa: Kandidatura za direktorja in glavnega urednika zavoda z mandatno dobo štirih (4) let. 03. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: Stalno prebivališče v RS; državljan RS; vsaj visoka strokovna izobrazba; vsaj 10 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih na področju založništva (uredništvo, direktorstvo); izkazani javno preverljivi rezultati o uspehih na področju uredniškega dela in založništva, izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti v kulturnih institucijah oz. v izvajanju kulturnih projektov; aktivno znanje slovenskega jezika; izdelana vizija razvoja. 04. Objava razpisa: Razpis se objavi na spletni strani http://www.zalozba-litera.org 05. Vsebina pisne kandidature: Pisna kandidatura obsega osebne podatke kandidata (ime, priimek, matična številka, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, drugi podatki); dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem. Pisna kandidatura se izpolni na za to predpisanem obrazcu. Nepopolne vloge bo svet zavoda zavrgel in jih vrnil pošiljateljem. 06. Rok za prijavo: Kandidati se lahko prijavijo na razpis od vključno 7.12. dalje. Rok za prijavo na razpis je 15.12. 2015 07. Naslov za pošiljanje kandidatur: Kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Zavod Litera, Miklošičeva ul. 4, SI-2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZPIS ZA DIREKTORJA IN GLAVNEGA UREDNIKA ZAVODA«. 08. Prevzem razpisnega obrazca: Kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec v knjigarni Zavoda Litera, na naslovu Miklošičeva ulica 4, 2000 Maribor. 09. Obvestilo o izidu razpisa: Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po zaključku razpisa. 10. Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo med ponedeljkom in petkom od 09.00 do 12.00 ure na tel. št. 031 308 916